Integritetspolicy

Här kan du läsa hur Alfred.H AB (orgnummer Gustavslundsvägen
167 Alvik, Stockholm 167 51 ) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar
personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

VI ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER
Alfred.H är registeransvariga för alla personuppgifter som samlasin. Vi ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 

HANTERING OCH LAGRING AV DINA UPPGIFTER
Uppgifterna som vi samlar in från dig lagras i länder godkända enligt GDPR. Alfred.H kan komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES, om någon eller några av våra leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till länder utanför EU/EES, vidtar vi åtgärder för att se till att personuppgifterna förblir skyddade. Vi vidtar också de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

VÅR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER
Alfred.H kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, avseende exempelvis ordrar och utskick.

Tredje part som Alfred.H lämnar ut information eller på annat sätt tillhandahåller information till – får endast använda informationen i syfte att marknadsföra Alfred.H och dess samarbetspartners i syfte att leverera tjänster med anknytning till avtal med dig som kund.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut av Alfred.H för att följa gällande lagkrav, rättsliga intressen eller krav från myndigheter. Vi säljer ej personuppgifter till tredje part.

SKYDD AV DINA UPPGIFTER
Alfred.H hanterar dina uppgifter på ett säkert vis. Vi använder oss av erkända administrativa och tekniska processer för att förvalta de uppgifter vi samlar in. Vi ägnar uppmärksamhet åt informationssäkerhet för att förhindra att data sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina
arbetsuppgifter.

DINA UPPGIFTER – RÄTTELSE OCH RADERING
Alfred.H ansvarar för att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga, irrelevanta eller har samlats in på olaglig grund kan du kontakta oss för att få dem rättade eller raderade.

Vi kan ej radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, för exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra krav till varför uppgifterna måste sparas. Ett sådant krav är exempelvis obetalda skulder eller lagring uppfyllandet av ett avtal. 

VÄND DIG TILL OSS FÖR BEGRÄNSNING AV BEHANDLING
Du har alltid rätt att invända mot data som baseras på intresseavvägning eller samtycke. Du kan när som helst vända dig till oss om du upptäcker eller upplever att dina uppgifter används för exempelvis marknadsföringsändamål. 

UTÖVA DINA RÄTTIGHETER TILLSAMMANS MED OSS
Vi tar dataskydd och din integritet på stort allvar. Därför hanterar vi dina förfrågningar rörande rättigheter som anges ovan. Om du anser att Alfred.H behandlar dina personuppgifter på ett inkorrekt vis uppmanar vi dig att kontakta oss snarast. Du ska också veta att du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, den tillsynsmyndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpning av dataskyddsförordningen.